Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

satisfactory
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik

July 09 2017

satisfactory
Illuminated advertising pole.
Poznań, Poland, 1922 - 1939.
Reposted frompoznan poznan

July 08 2017

satisfactory
8454 26d6 500
Reposted fromGalomtala Galomtala viasober sober
satisfactory
1747 f8d6 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasober sober
satisfactory
8380 f770 500
Reposted frombiri biri viawredna wredna
satisfactory
6150 3926 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
satisfactory
7324 0e43 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

July 07 2017

2967 c05f 500
Reposted fromReaper-K77 Reaper-K77 viameem meem
satisfactory
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
satisfactory
5015 8e3d
Reposted fromGIFer GIFer viameem meem
satisfactory
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viakundel kundel
satisfactory
3236 67aa 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasucznik sucznik
satisfactory
8649 1f86 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik

July 05 2017

8720 ce56 500
Reposted fromamatore amatore viasucznik sucznik

July 04 2017

satisfactory
2909 f1e9 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viasucznik sucznik

June 23 2017

satisfactory
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viasucznik sucznik

June 21 2017

satisfactory

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viastonerr stonerr
satisfactory
2000 2585
1930/06/29 Sławomir Mrożek, Polish dramatist, writer and cartoonist :) was born.
The caption: "The man who invented himself"
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog viapl pl
satisfactory
Reposted fromkelu kelu viakfiati kfiati
satisfactory
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl