Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

satisfactory
4948 af59 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
satisfactory
3262 dc14 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasiostra siostra
satisfactory
4378 bf5b 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaDeva Deva

November 03 2018

satisfactory
2764 291a 500
Reposted fromgrobson grobson vialubisztosuko lubisztosuko

October 27 2018

satisfactory
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viafalkowska falkowska
satisfactory

October 13 2018

satisfactory
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viasiostrzyca siostrzyca
satisfactory
Chaona Chen et al. Distinct facial expressions represent pain and pleasure across cultures, Proceedings of the National Academy of Sciences (2018). DOI: 10.1073/pnas.1807862115 
Reposted fromgruetze gruetze viaareyoubored areyoubored
satisfactory
Reposted fromjohn-d john-d viaargasek argasek
2962 80bb
Reposted fromerial erial viasiostrzyca siostrzyca

October 06 2018

satisfactory
7249 a878
Reposted fromregcord regcord viamangoe mangoe
satisfactory
6922 a612
Reposted fromzciach zciach viahash hash
satisfactory
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawarkocz warkocz
satisfactory
Reposted fromFlau Flau viakerio kerio
satisfactory
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate via0 0

September 30 2018

satisfactory
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viakomplikacja komplikacja

September 26 2018

satisfactory
Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak trzeć ser. Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. Możesz klepnąć ją w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu nakarmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze… Zaprawdę powiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.
— no i dlatego lubimy facetów w kuchni.
Reposted frommyu myu viachceblantao5rano chceblantao5rano

September 23 2018

satisfactory
1804 d38e 500
satisfactory
4493 89e4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSchweinekloeten Schweinekloeten
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl